Контакт

Телефон за контакт

Сервис Бутел:
тел. и факс: +389 (02) 26 27 054
мобилен: +389 (75) 42 69 45           

Сервис Аеродром:
мобилен: +389 (78) 38 83 28